VinFast Forum banner

Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) in VinFast EVs

923 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  Dradray
Tôi thực sự quan tâm đến các tính năng hỗ trợ người lái xe (ADAS). VinFast cho biết xe điện của họ tích hợp ADAS, nhưng không rõ có những tính năng ADAS nào. VinFast có phát triển ADAS của riêng mình không?



Font Automotive lighting Camera lens Output device Circle
See less See more
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top